Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens - BPSD

Lugn&Ro Demens

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister sedan 2010 och syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret kan vara ett stöd i denna process.

I korthet används en skattningsskala för att vid observation av BPSD där man skattar beteendet med hur ofta det förekommer och vilken påverkan det har. Man analyseras sedan orsaker med stöd av checklista, utformar en vårdplan med åtgärder och gör sedan efter en tid en ny skattning och utvärderar.

Efter skattningen genomförs en analys av eventuellt tänkbara orsaker med hjälp av en checklista. En vårdplan utformas och när man provat vårdåtgärderna under en bestämd tidsperiod, gör man en utvärdering med hjälp av en ny skattning.

Registret kan användas för det lokala arbetet och för jämförelser i riket.

BPSD-registretKlicka här