Hemsjukvård

Lugn&Ro Demens

I vårt demensteam ingår hemsjukvården bestående av sjuksköterska, undersköterskor och vårdbiträden med en samlad uppgift att få vården i hemmet att fungerar för den demenssjuke. I hemsjukvården ingår även läkare och läkare med geriatrisk expertis från vårdcentralen. Även stöd från vår hemrehabiliteringgrupp kan komma att behövas. Hemsjukvården gör även riskbedömningar utifrån ett medicinsk perspektiv. Hemsjukvården hos den demenssjuke fungerar i övrigt på samma sätt som hemsjukvård hos den som inte har demenssjukdom men med stort fokus på att vården är personcentrerad så att vården kan tillgodoses. Det kan omfatta risker runt läkemedel eller tillgodgöra sig dessa eller att hantera och bevaka beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Sjuksköterskan i hemsjukvården tillsammans med dagpersonalen i demensteamet har således en mycket viktig uppgift att tillsammans arbeta personcentrerat för en god demensvård.

Lugn&Ro Demens följer nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.

Vi följer de nationell riktlinjerna för demens vilka är rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom för utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedels-behandling och utbildning. Även hemsjukvården tillsammans med omsorgen arbetar personcentrerat genom att fokusera på personen istället för sjukdomen för att underlätta vardagen för den demenssjuke.

Utredning och uppföljning

I utredningsfasen rekommenderas minst basal utredning med strukturerade interjuver med anhöriga, kognitiva test och hjärnröntgen som sedan kan utvidgas till djupare utredning. Socialstyrelsen rekommenderar en regelbunden och strukturerad uppföljning av personer med demenssjukdom för att bedömma medicinsk och psykosocialt stöd. Både under utredning och uppföljning samt vård och omsorg krävs ett multiprofessionellt arbete men tyngdpunkten förskjuts ofta med tiden mot mer stöd i vardagen.