Svenska Demensregistret - SweDem

Lugn&Ro Demens

SveDem är ett svenskt nationellt kvalitetsregister sedan 2007 för demenssjukdomar initierat av Swedish Brain Power och stöds av SKL. Syftet är att förbättra kvaliteten på demensvården genom att samla in data och följa upp förändringar i patientgrupper, diagnoser och behandling. Registeransvarig på geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

Landets minnesmottagningar,  specialistenheter och vårdcentraler deltar i SveDem och registrerar nydiagnostiserade patienter med demenssjukdom.

SweDem registretKlicka här

Primärvårdsdata från Swedem registret

SweDem presenterar olika förbättringar som gjorts under åren sedan registret infördes.

Nedan ser vi resultat från primärvården mellan år 2011 och år 2017 där andelen fullständiga basala utredningar har ökat från 46% till  74 %.

Data från Swedem registret

Deltagande i registret

 Ju fler som deltar i kvalitetsregistret desto säkrare blir statistiken. Alla som är med och deltar i registret med uppgifter om utredning, diagnos och vård ger ett viktigt bidrag till att förbättra demensvården.

Vem registrerar?

Det är sjukvårdspersonalen som registrerar dina uppgifter och rapporterar in dem till SveDem. Dina uppgifter skyddas i lag med samma skydd som dina journaluppgifter i enlighet med Patientdatalagen (se Datainspektionen).

Hur lagras mina data i registret?

Data ur registret sammanställs och presenteras endast på gruppnivå, vilket innebär att det inte går att identifiera enskilda individer. När dina uppgifter inte längre behövs tas de bort ur registret. För varje kvalitetsregister finns det en centralt personuppgiftsansvarig myndighet. För SveDem är det Styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset.

Vad är mina rättigheter?

Du har rätt att få information om vilka uppgifter som lagrats om dig en gång per år, utan kostnad. Se detaljerad information hos Swedem