En tid av oro

Lugn&Ro Demens

Efter 65 års ålder ökar risken betydligt för demenssjukdomar. Var femte person över 80 år är drabbad. Nya studier påvisar att det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till mellan 130 000 - 150 000 personer och ca 20 000 nyinsjuknade per år.

Demenssjukdomar är mycket vanliga hos våra äldre och kan komma krypande. Demens har olika bakomliggande orsaker men vad som är gemensamt är att både minnet och det kognitiva sviktar i olika grader. Vid en långt gången demenssjukdom vet vederbörande knappt var denne befinner sig, tid och rum kan upphöra att existera och denne känner inte igen sina anhöriga. Vid mildare former kan tidsbegrepp svikta och man har lätt att glömma om man tagit sina mediciner eller inte. Om den med lite svårare demenssjukdom bor ensam faller snart hemmet ihop och misstänksamheten mot besökare blir högre. Inte sällan tror den demenssjuke att man ska göra dem illa på något sätt eller stjäla saker från hemmet. Vårt demensteam på Lugn&Ro har mött människor med de flesta typer av demenssjuksdomar och kan hjälpa och stödja personen med sjukdomen och dess anhöriga. Demensteamet kan även utföra tester och remittera vidare för att fastställa en demensdiagnos. Det är viktigt att komma ihåg att den som har begynnande demens ofta inte alls vill vara med på noterna för att konstatera sin demens som bestäms med hjälp av minnestester i hemmet, provtagning för att mäta vissa markörer och skallröntgen. Detta måste till fullo respekteras och man kan istället arbeta med ett förhållningssätt som tar hänsyn till misstanke om demenssjukdom. Det kan innebära att personalen är instruerad att iakta viss försiktighet och tydlighet när man presenterar sig, att man inte flyttar runt möbler i hemmet som annars vore påkallat eller att man har en ny syn på läkemedelshanteringen hos den äldre. I teamet ingår öven sjuksköterska och rehabpersonal som utför riskbedömningar och säkerhetsåtgärder för att på bästa sätt säkerställa en god omsorg hos den med misstänkt eller konstaterad demenssjukdom.