Tuberkulos – TBC


Tuberkulos är en infektionssjukdom som framför allt påverkar lungorna, men tuberkulos kan påverka alla organ i kroppen. Tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige, men sett över hela världen är det en av de vanligaste infektionssjukdomarna.

Sjukdomen orsakas av tuberkelbakterier som sprids via luften genom hostningar. Om man är smittsam är det vanligast att man smittar någon inom den allra närmaste familje- och vänkretsen.

De flesta som blir smittade blir inte sjuka. Om man blir sjuk är det ofta inom två till fem år efter smitta, men ibland kan man bli sjuk långt efter att man blivit smittad, till exempel om immunförsvaret försvagas. Man brukar bli helt frisk efter behandling med läkemedel.Vaccination mot TBC.

Vaccination mot tuberkulos infördes i större skala successivt under 1940- och 1950-talet då alla nyfödda barn samt flertalet skolbarn och värnpliktiga vaccinerades. I Sverige har sjukdomen varit så ovanlig att den rutinmässiga vaccinationen upphörde 1975. Personer födda därefter är därför oftast oskyddade mot sjukdomen.

Risken för tuberkulos är betydligt större utomlands än i Sverige. Barn och ungdomar som saknar skydd inför en planerad längre tids vistelse i områden med stor smittrisk – framför allt i u-länderna – bör vara vaccinerade mot sjukdomen.

Om du tidigare är vaccinerad blir en omvaccination sällan aktuell.

Symtom

Om man har lungtuberkulos har man ofta

hosta med slem som varar längre tid än tre veckor
blodblandat slem i upphostningar
ont i bröstkorgen.
Man kan också få symtom som viktminskning, dålig aptit, feber och nattliga svettningar om man har tuberkulos i lungorna eller i andra organ.

Behandling

Tuberkulos behandlas med flera samverkande läkemedel som måste tas noggrant.
Man brukar bli helt frisk efter behandling med läkemedel.

Kontakta vården

Man ska kontakta en vårdcentral om man har långvarig hosta, i synnerhet om den är slemmig och blodblandad. Detsamma gäller om man har feber under en längre tid och/eller ofrivilligt går ner i vikt.

Man behöver inte kontakta sjukvården om man varit i kontakt med någon som har tuberkulos och man inte har några besvär. Istället gör sjukvården en så kallad smittspårning, vilket innebär att en läkare eller sjuksköterska söker upp de som varit i kontakt med en tuberkulossjuk för kontroll och eventuell behandling.

Sjukvårdsrådgivningen

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd om vad man ska göra.
Även om man är utomlands kan man ringa den svenska sjukvårdsrådgivningen för råd om vad man ska göra.

Vaccination av barn

Tuberkulos ingår inte i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet, men man kan ändå erbjudas vaccination.

Vaccinationen erbjuds dem som lever i miljöer där sjukdomarna är mer vanliga.

Om barn vaccineras med ett så kallat BCG-vaccin kan det ge ett skydd mot den allvarligare formen av tuberkulos.

Sedan mitten på 1970-talet erbjuds BCG-vaccination i Sverige bara till barn som har ökad risk att utsättas för smitta. Det gäller till exempel barn som har någon nära släkting som haft tuberkulos, barn i familjer som kommer från länder där det är vanligt med tuberkulos eller barn som kommer att vistas länge i ett sådant land.

Barnet vaccineras mot tuberkulos en gång, vanligen efter sex månaders ålder. Vaccinationen kan ges tidigare om barnet löper stor risk att smittas. Om barnet redan kan ha utsatts för tuberkulossmitta måste man först göra ett så kallat tuberkulintest. Barnet får då en spruta tre dagar innan vaccinationen. Hudförändringen som uppstår kring stickstället bedöms av en sjuksköterska som kan se om barnet redan har varit utsatt för smitta, och då vaccineras barnet inte.

Biverkningar

En reaktion på själva vaccinationen kan komma efter ungefär några veckor. Barnet kan få en liten rodnad och svullnad, men ibland också ett vätskande sår som kan ta lång tid på sig att läka.

Ring oss på 0176-190 20 för rådgivning.