Vården hos Citikliniken Senior sparar viktiga vårdplatser i en pressad vård

admin Omsorg, Pressmeddelanden, Seniormottagning, Vård

Citikliniken Senior har demonstrerat en lovande praktiskt vårdmodell med sammanslagen hemtjänst och vårdcentral vilket resulterar i att återinläggningar på sjukhus betydligt minskar.

Efter att en patient är färdigbehandlad på sjukhus skrivs denne ut från sjukhuset. Vid behov tar öppenvården över den fortsatta vården och rehabiliteringen av patienten. Ett gott omhändertagande av patienten i öppenvården minskar betydligt risken för återinläggning på sjukhuset. 

Citikliniken Senior har demonstrerat en lovande praktiskt vårdmodell med sammanslagen hemtjänst och vårdcentral vilket resulterar i att återinläggningar på sjukhus betydligt minskar. Nivån för återinläggningar hos Citikliniken Senior har minskat till en nivå i paritet med snittet i hela Region Stockholm, vilket ska jämföras med att nivån för Norrtälje Kommun är ca 50% högre än snittet i Region Stockholm.

Citikliniken Senior är ett samverkansprojekt mellan vårdcentralen Citikliniken Sverige AB och hemtjänsten Lugn&Ro Vård och Omsorg AB i Norrtälje Kommun. Modellen som Citikliniken Senior arbetar med är kostnadseffektiv och baserad på samordnad hög kontinuitet hos vårdteamet som arbetar med en hög grad av självständighet och flexibilitet.


 

När en patient är färdigbehandlad på sjukhus är den fortsatta vårdens mål att så få som möjligt av dessa patienter återinläggs på sjukhuset. Därför är det viktigt när  öppenvården tar vid i den fortsatta vården, som ofta består av primärvården och hemtjänsten, ger patienten ett gott omhändertagande. Återinläggningar på sjukhus är mycket kostsamma för vården, orsakar onödigt lidande för patienten och tar upp vårdplatser i en redan stressad och effektiviserad vård. Sverige har lägst antal vårdplatser per capita i Europa vilket innebär att dessa vårdplatser måste utnyttjas effektivt och onödiga återinläggningar måste undvikas. Något som är mer aktuellt nu än någonsin med den rådande krisen orsakat av Coronaviruset.

I Region Stockholm återinläggs ca 9% inom 30 dagar av patienterna som är över 65 år och som betraktades som färdigbehandlade jämfört med riket som ligger på ca 10% återinläggningar (ref.1).

Norrtälje har i snitt ca 50% fler återinskrivningar än övriga regionen och har förklarats med att Norrtälje Kommun har en hög vårdtyngd med en åldrande befolkning jämfört med snittet i regionen vilket står att utläsa i nyligen utgiven rapport från Region Stockholm (ref.2). Rapportens syfte var att utvärdera det Kommunalförbund som bildats mellan Norrtälje Kommun och Region Stockholm för att bedriva en effektiv sammanhållen vård och omsorg i kommunen över gränserna i huvudmannaskapet kommun och region. Projektet går under namnet Norrtäljemodellen där offentliga och privata aktörer ingår i en samverkan.  En av de viktiga målen med detta projekt är att få bukt med kostbara återinläggningar på sjukhuset. Trots att mycket stora resurser sedan tio år tillbaka i tiden lagts ner för att minska återinläggningar på det lokala sjukhuset så har Norrtälje Kommun fortfarande höga nivåer jämfört med regionen i sin helhet.

 

Citikliniken Senior är ett självständigt projekt med privata vårdgivare i Norrtälje Kommun och har lyckats få ned återinläggningar på sjukhuset genom att slå samman omsorgen och öppenvården i ett samverkansprojekt. Det har resulterat i att återinläggningar till och med ligger något lägre (98%) än snittet i Region Stockholm per listad patient som är över 65 år (ref. 3). Detta kan då jämföras med Norrtälje Kommuns största offentliga vårdgivare, vårdbolaget TioHundra, som med samma kriterier för deras största vårdcentral ligger på 160% procent jämfört med Region Stockholm (ref. 3).

Trots att Citikliniken Seniors totala patientlista har både högre vårdtyngd och har äldre patienter än vad den offentliga vårdgivaren har så lyckas Citikliniken Senior med egna befintliga resurser och ideella krafter pressa ned dessa onödiga och dyra återinläggningar under nivåer för snittet i hela regionen vilket samtidigt innebär minskat lidande för patienten.

 

– Vi är mycket nöjda över dessa fantastiska resultat och har visat att vår modell som vi arbetat med under flera år fungerar för den här seniora patientgruppen. Att ständigt hålla i de äldre och sköra med ett bredare team av vårdkompetenser lönar sig både ekonomiskt och för den enskilde patienten, säger Isabella Svensson, kvalitetsansvarig för Citikliniken Senior.

 

Citkliniken Senior har sedan flera år tillbaka enträget och självständigt utvecklat en organisatoriskt innovativ samverkansmodell i Norrtälje mellan Lugn&Ro Vård och Omsorg, som bedriver vård och omsorg och Citikliniken Hälsocentral i Norrtälje som bedriver primärvård. Modellen river stuprören mellan vårdval och kundval för att uppnå en sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg.

I praktiken innebär Citikliniken Senior´s initiativ att man slår samman vårdcentralen med omsorgen i ett samordnat team där alla nödvändiga kompetenser ingår såsom läkare med hemsjukvården, rehab, psykosocial kompetens och hemtjänst samt att teamet arbetar med éxceptionellt hög kontinuitet och samordning. Lugn&Ro Vård och Omsorg har en mycket hög kontinuitet i sin omsorg jämfört med Norrtälje Kommun, Region Stockholm och för hela Sverige, vilket beror på en exklusiv samordning av personalen (ref.4).

 

 

Personaltäthet i omsorgen

Figur. Avspeglar personaltätheten i omsorgen för brukare som har minst 2 insatser per dag under veckans alla dagar under en 14-dagarsperiod.

 

I en tät samverkan med vårdcentralens kompetens och periodiska konferenser där alla samlas i vårdteamet uppnås även en mycket hög sammanhållen vård och omsorg vid utskrivning från sjukhuset. På så sätt fås en trygg hemgång för patienter och fortsatt rehabilitering i sitt hem vilket betydligt minskar risken för återinläggning på sjukhuset.

 

– Det här torde vara mycket intressanta resultat för vårdpolitiker och andra beslutsfattare. Vi är en relativt liten verksamhet och arbetar med skalbara innovationer både organisatoriskt och innehållsmässigt. Hög kontinuitet, samordning med flexibilitet och självständighet för vård och omsorgspersonal direkt på fältet är själva nyckeln för en effektiv och sammanhållen vård och omsorg istället för minutiös styrning av vården och omsorgen som så ofta tyvärr är fallet inom speciellt omsorgen, säger Roger Svensson, verksamhetschef för Citikliniken Senior.

 

Det har resulterat i att återinläggningstalen för Citikliniken Senior ligger lägre än hela Region Stockholms snitt av återinläggningar för äldre över 65 år. Modellen är dessutom kostnadseffektiv på flera sätt, dels för att den egentligen inte i sig själv kostar mer pengar att genomföra i befintliga system och dels för att den sparar skattepengar då återinläggningar är kostsamma och viktigast av allt, patienten slipper att återigen hamna på sjukhuset.

En stor del av detta arbete har skett med ideella krafter och egna resurser då modellen som sådan är underfinansierad där ägarna har själva fått skjuta till lån och eget kapital för att realisera projektet Citikliniken Senior.

 

Referenser

  1. Vården i siffror – Sverige Kommuner och Regioner (SKR), hemsida
  2. Utvärdering av KSON avseende resultateffektivitet – RS2019-1124 Region Stockholm Rapport
  3. Gups – Uppföljningsportalen Vårdgivarguiden
  4. Kolada – Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA)

Citikliniken Senior är ett unikt samarbetsprojekt mellan Citikliniken Sverige AB – Hälsocentral i Norrtälje, Lugn&Ro Vård och Omsorg – Vård och omsorg hemma samt BraineHealth – e-hälsolösningar inom vård och omsorg.

Lugn&Ro Vård och Omsorg AB

Lugn&Ro Vård och Omsorg erbjuder en personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg med hög kontinuitet vari ingår vårdcentral, hemsjukvård, hemtjänst, hemrehabilitering och seniormottagning

Lugn&Ro är baserad i Norrtälje sedan 2012 och drivs av familjen Svensson Rissanen. Verksamheten är certifierad enligt Kvalitet ISO 9001 och Miljö ISO 14001.

www.lugn-och-ro.se