Hemtjanst

Trygg Hemgång från sjukhuset

admin Omsorg, Pressmeddelanden

Trygg Hemgång för äldre patienter som skrivs ut från sjukhus.

Lugn&Ro är tillsammans med andra vårdgivare i kommunen med och utvecklar ett spännande projekt som ska säkerställa att patienter som skrivs ut från sjukhuset ska få en tryggare hemgång än vad de får idag. Projektet organiseras av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som är ett samarbete mellan Norrtälje Kommun och Stockholm Läns Landsting.

Onödiga  återinläggningar på sjukhus innebär höga kostnader och lidande

I projektet ingår viktiga delar vilka tillsammans gör att vårdplaneringar och biståndsbeslut bättre ska motsvara de verkliga behoven hos behandlingsklara patienter som skrivs ut för hemgång efter en tids inläggning på sjukhus.

På så sätt får en nyutskriven patient en säkrare och tryggare hemgång samtidigt som de utförare som sedan ska ta vid har större möjlighet att genomföra vad som planerats vid hemgången. När detta annars inte fungerar kan det leda till onödig återinskrivning på sjukhuset vilket i sin tur är förenat med både höga kostnader och onödigt lidande för patienten, säger Roger Svensson, verksamhetschef för Lugn&Ro.

Norrtälje har för länet unika hemvårdsteam i kundvalet

I Norrtälje Kommun har vi idag via det unika kundvalet ett hemvårdsteam där en nyutskriven patient inom en vecka beroende på behov möts upp av omsorgsansvariga, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Detta är i praktiken nästan bara möjligt genom att huvudmännen sitter i en gemensam organisation såsom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

I sammanhanget utgör idag vårt hemvårdsteam en högkompetent samlad organisation jämfört med många andra kommuner i länet, menar Sirpa Rissanen, Omvårdnadschef för Lugn&Ro. Förutom våra dagliga täta kontakter i teamet har vi dessutom veckovisa ”ronder” och möten om våra patienter och direktkontakt med vår husläkarmottagning, fortsätter Sirpa Rissanen.

Trygg Hemgång gynnar de äldre och sköra

I synnerhet är detta betydande för de äldre och mest sjuka och kan ses som en fortsättning på det tidigare projektet för ”äldre och sköra”. Utveckling av en äldre sköra-projektet i kombination med det redan existerande högkompetenta hemgångsteamet visar att Kommunalförbundet har höga ambitioner att gynna de äldre i kommunen.

Genom det nya projektet Trygg Hemgång är även avsikten att ytterligare skärpa arbetsflödet via en förbättrad arbets- och samverkansmodell så att utskrivningar från sjukhuset idag och mötet med den organisation som tar vid blir ännu bättre.

Verksamhetsledningen Lugn&Ro

För mer information ring oss på 020 – 118 118 eller Epost:roger.svensson@lugn-och-ro.se

Registrera dig för våra nyhetsbrev

* indicates required