Att bli senior ska vara en god tid

Lugn&Ro är en av de främsta vårdgivarna i Sverige gällande personaltäthet i äldreomsorgen enligt mätningar

admin Omsorg, Pressmeddelanden, Seniormottagning, Vård

Lugn&Ro erbjuder personcentrerad vård och omsorg med mycket hög kontinuitet

 

Personaltätheten i Lugn&Ro´s äldreomsorg tillhör de främsta i Sverige enligt senaste mätningarna. Att uppnå en h​ög kvalitet inom vård och omsorg innebär att den bör vara personcentrerad och utgå från individen. En förutsättning för det är att vården och omsorgen är sammanhållen med hög kontinuitet eller personaltäthet dvs vårdpersonalen känner sin brukare eller patient väl.


Lugn&Ro har under alla verksamhetsår haft en exceptionellt hög kontinuitet hos brukarna dvs brukarna och personalen i äldreomsorgen känner varandra väl.

Kommunernas system Kolada, sammanställer statistik inom olika verksamheter och där definieras kontinuitet i äldreomsorgen som antalet olika personer brukaren träffar under en 14 dagars period i medeltal där brukarna har minst 2 insatser per dag. I Norrtälje ligger snittet på ca 15 personal under mätperioden medans Lugn&Ro presterar så lågt som 9 personer. Mätningarna har gjorts oberoende av Kommunalförundet för sjukvård och Omsorg i Norrtälje som är beställare av all vård och omsorg i Norrtälje.

Lugn&Ro´s personaltäthet (kontinuitet) tillhör därmed bland de främsta i Sverige enligt mätningarna hämtade ur Kolada.

Trots mycket goda resultat gör Lugn&Ro bedömningen att personaltätheten kan vara betydligt lägre men beror på att verksamheten inte har delade pass av arbetsmiljöskäl. En annan anledning är att vården och omsorgen är organiserad i Norrtälje på ett sådant sätt att det driver mot enstaka delegerade insatser av hemtjänstpersonal som annars kanske hade bedömts som egenvård eller utförd av personalkategorier som inte ingår i Kolada´s mätningar. I andra kriterier för att mäta kontinuitet där endast en enstaka insats per dag ingår är siffran för personaltäthet nästan halverad hos Lugn&Ro.

 

image

 

Figuren visar svenska kommuners personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. Grön stapel betraktas som god kontinuitet medans röd stapel är allvarsam. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Kommunernas egna inrapporteringar.

 

– År efter år erhåller vi dessa goda resultat i personaltäthet i vår omsorg eftersom vårt fokus är och har alltid varit att nå så långt det är möjligt med en sammanhållen vård och omsorg. Vi anser att hög kontinuitet är den rätta lösningen på många problemområden inom vård och omsorg, säger, Roger Svensson, verksamhetschef Lugn&Ro och Citikliniken.

 

Hög kontinuitet i personaltäthet är en viktig del inom omsorgen och kommer troligtvis få större betydelse i framtiden anser Lugn&Ro. Hög kontinuitet gäller inte bara för personaltätheten i omsorgen utan även mellan huvudmän inom vård och omsorg då exempelvis patienter skrivs ut från sjukhuset och mellan personalkategorier i den nära öppna vården. Det innebär att patienten tryggt och säkert kan komma hem från sjukhuset och mötas upp av de insatser denne är i behov för sin rehabilitering och vardag utan besvär och komplikationer i systemet.

Lugn&Ro har sedan 2013 varit med att utveckla delar av den modell i Norrtälje som kallas för Norrtäljemodellen. Norrtäljemodellen innebär att huvudmannaskapet för kommun och landsting är samlat i ett Kommunalförbund med syfte att nå en effektiv sammanhållen vård och omsorg. Sedan 2015 har Lugn&Ro själva utvecklat modellen vidare genom att integrera sin vårdcentral med hemtjänsten, hemsjukvården och hemrehab. För patienten eller brukaren innebär det i praktiken, vid behov, tillgång till ett tätt teamarbete mellan läkare, psykolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, hemtjänstpersonal.

Lugn&Ro har kvalitets- och miljöcertifierat sin verksamhet. Omfattning för certifieringen avser personcentrerad vård och omsorg. Certifieringen innebär att samtliga tjänster vi levererar är framtagna i vår verksamhet vars kvalitet- och miljöledningssystem är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 av Svensk Certifiering Norden AB.

– Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel för vår verksamhet och innebär att våra kunder och patienter samt beställare har visshet om att vi arbetar seriöst med all våra processer, förbättringsarbeten och nya införanden, säger Isabella Svensson, ansvarig för miljö- och kvalitetsledning hos Lugn&Ro och Citikliniken.

 

Att vidmakthålla en certifiering över tid är ett tungt åliggande för en verksamhet med ett omfattande arbete för ledning och personal med återkommande interna och externa revisioner och tillsyn, men har betydelse för våra kunder och kravställare.

 

Lugn&Ro Sverige AB

Lugn&Ro Vård och Omsorg erbjuder en personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg med hög kontinuitet vari ingår vårdcentral, hemsjukvård, hemtjänst, hemrehabilitering och seniormottagning

Lugn&Ro är baserad i Norrtälje sedan 2012 och drivs av familjen Svensson Rissanen. Verksamheten är certifierad enligt Kvalitet ISO 9001 och Miljö ISO 14001.

www.lugn-och-ro.se