Coronavirus-Covid-19 | Hemtjänsten bör ställa om snabbare

admin Omsorg, Pressmeddelanden, Seniormottagning, Vård

Hemtjänsten bör ställa om snabbare för att minska smittspridning till medarbetare och kunder.

 

Smittspridning hos potentiella bärare av Covid-19 måste förhindras att nås till våra äldre och sköra inom omsorgen. Hemtjänstens uppdrag och arbetsmetodik bör därför snabbare ställas om med adekvata resurser för att anpassas till det rådande läget.

 

Under det rådande läget i Corona epidemin har Folkhälsomyndigheten i samverkan med övriga myndigheter sedan den 13 mars beslutat att reducera smittspårningen av Coronaviruset Covid-19 och fokuset ligger nu istället på att förhindra allmän smittspridning via riktlinjer samt att värna riskgrupper. Det räcker nu inte längre att ha symtom för att testa om man är smittad och kan vara potentiell smittspridare.

Viktiga riskgrupper omfattar de äldre i samhället med allmänt nedsatt immunförsvar och de med kroniska sjukdomar. En särskild utsatt grupp är äldre med äldreomsorg och inget kan vara viktigare än att ta hand om och skärma våra äldre för exponering av viruset så att de inte smittas av Covid-19.

 

Coronavirus-Covid-19

 

Därför måste de som besöker äldre och sköra, personal inom vård och omsorg samt anhöriga vara extra noggranna och följa myndigheternas råd så att inte smittan når de äldre. Personal inom t.ex hemtjänsten måste skyddas för sin egen hälsas skull, men också som viktig resurs för de äldre och samtidigt betraktas som potentiella smittbärare.

Det är viktigt att alla lyssnar  på våra myndigheters rekommendationer och följer deras vägledningar och riktlinjer. En stor del av informationen vi har fått till oss rör “vad” som ska förhindras och och i viss mån ”hur” på detaljnivå som att tvätta händerna och hålla social distans. Detta för att minska smittspridningen och därmed jämna ut en hög puckel av insjuknande i COVID-19 över en längre tid för att minimera belastningen på sjukvården. Vi som enskild utförare önskar dock mer information om “hur” detta ska gå till för att minska potentiell smittspridning och ett reellt stöd så att det heller inte blir motstridigt mot andra krav i verksamheterna. Det är därför viktigt att detta nu sker omgående så att vi inte hamnar i en situation som skulle kunna bli svår att hantera.

 

Förslag på områden för minskad smittspridning.

Vi som arbetar inom äldreomsorgen och leder denna ser vissa områden där vi tillsammans snarast kan vidta åtgärder som generellt omfattar minskad potent exponering av viruset för både personal, patienter och kunder inom omsorgen. Förslag på åtgärder är:

  • Säkerställa att det finns personal som kan utföra de mest nödvändiga vård- och omsorgsinsatser som de äldre behöver och samtidigt arbeta förebyggande för att begränsa övriga kontakter så mycket som möjligt utan att på något sätt äventyra kvaliteten av insatserna.
  • Minska potentiell smittspridning mellan orter och byar genom att försöka säkerställa så hög personaltäthet som möjligt hos de äldre.
  • Växla över ett flertal av våra insatser hos de äldre till kontakter på distans.
  • Omedelbart ta bort ersättningsmodeller som stimulerar till fler besök än vad som är nödvändigt hos de äldre och sköra.
  • Ha en god löpande kontakt med de äldre, så att de är uppdaterade på det rådande läget och för att säkerhetsställa att de får den hjälp som de behöver. Kontakten bör ske per telefon i så stor utsträckning som möjligt.

 

 

Motstridiga riktlinjer försvårar arbetet inom hemtjänsten.

Många äldre och svårt sjuka är beroende av att få hjälp utifrån för att klara sin vardag och upprätthålla god hälsa. Till denna grupp tillhör de personer som får daglig hjälp av hemtjänsten. Vi får mycket tydliga uppmaningar från kommuner och landsting om att undvika smittspridning hos våra kunder och patienter, men samtidigt står detta i kontrast till att följa deras avtal med ersättningsmodeller som driver till att i princip alla insatser måste utföras hemma hos de äldre. Här borde istället ges ett mycket större stöd från kommun och landsting så att utförare och medarbetare inom vård- och omsorg kan förhindra smittspridning hos våra äldre och inom vår personalgrupp. Modellen idag bygger på att vår personal måste utföra i princip alla insatser hemma hos den äldre för att överhuvudtaget få någon ersättning alls. Vi ser dock att många av insatserna bland annat kan göras på distans, för att minimera risken för smittspridning, vilket också borde uppmuntras utav kommuner och regioner under rådande läge.

 

-Det stående budskapet från kommunen är fortfarande att insatser i så stor utsträckning som möjligt ska utföras hemma hos våra äldre. Vi ställer oss dock frågande till detta då det övriga samhället går i motsatt riktning. Vi anser att insatser som inte är livsnödvändiga bör omprioriteras och vi borde också få utföra alla insatser där det är möjligt på distans. Allt för att skydda våra äldre och sköra och vår personal från eventuell smitta, säger Sirpa Rissanen Omsorgschef Lugn&Ro

 

Olika exempel på relativt enkla åtgärder kan vara:

  • Tillsyn och social kontakt görs per telefon under en tid framöver.
  • Inköpslistan görs per telefon istället för i person och vår personal gör antingen inköp i butik eller via en online beställning och lämnar sedan matkassarna utanför dörren vid överenskommen tid i den mån det är möjligt.
  • Ökad egenvård där det går.
  • Olika service insatser som kan göras i mindre omfattning och ombokas till senare tillfälle.

Vi vet att många av våra kunder och patienter har stor respekt och förståelse för rådande situation. Många äldre vittnar också om en rädsla och oro över att själva bli smittade.

I rådande läge bör inte hemtjänst och vårdbolag arbeta med bakbundna händer. Samtidigt som allt fler i personalstyrkan kan bli sjuka och tvingas stanna hemma från arbetet så måste kvarvarande personal åka ut till våra äldre och sköra, i en orimlig utsträckning pga ersättningsmodeller som ej är anpassade för denna samhällskris.

 

Krishantering i praktiken

I vår egen verksamhet har vi i tidigt stadie satt ihop en krishanteringsgrupp som dels lyssnar in myndigheterna och dels försöker verka så förebyggande som verksamheten klarar av. Vi har inventerat alla våra kunder och har identifierat hot och risker både för de äldre och den personal som besöker kunderna, vilka även inkluderar anhöriga i den mpn det är möjligt. Med hög kontinuitet i hemtjänsten får man en relativt bra kontroll över vilka anhöriga som besöker kunderna. Det betyder ju inte att vi inte skulle kunna få in smittan i vår egen verksamhet men om olyckan är framme så medför våra rutiner att spridningen blir begränsad till en så liten grupp som möjligt.

 

Vi måste värna våra gamla och sjuka så långt det går men samtidigt också värna vår personal så att inte situationen blir värre. Enligt oss, som inte är formella experter på smittskydd men ändå besitter stor vård- och omsorg erfarenhet, borde mer intuitiva åtgärder som bygger på vanligt sunt förnuft omedelbart införas i hela omsorgen där vi utgår ifrån att både personal och kunder visar stor respekt och förståelse i rådande situation.

När omgivande samhället snabbt ställer om till distansarbete och t.ex handel över nätet så kämpar hemtjänst- och vårdpersonalen på med äldre metoder för att få verksamheterna att gå ihop. Vi som enskild verksamhet anser att detta borde betraktas som kontraproduktivt ur smittskyddssynpunkt vilket kan öka risken markant för smittspridning hos vår personal och  äldre.

Om vi inte agerar skyndsamt och tillsammans så finns det även en stor risk för att våra medarbetare, som varje dag arbetar för att hjälpa denna grupp, också kan komma att smittas i en högre utsträckning, vilket kan försätta oss i ett värre krisläge.

Vi vädjar därför till våra politiker och uppmanar dem att snabbare stödja oss att ställa om hemtjänsten preventivt med adekvata resurser för att minska risken för att vår personal och mest utsatta äldre och sköra i samhället i så liten mån som möjligt ska drabbas av denna epidemi.

Lugn&Ro Vård och Omsorg AB

Lugn&Ro Vård och Omsorg erbjuder en personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg med hög kontinuitet vari ingår vårdcentral, hemsjukvård, hemtjänst, hemrehabilitering och seniormottagning

Lugn&Ro är baserad i Norrtälje sedan 2012 och drivs av familjen Svensson Rissanen. Verksamheten är certifierad enligt Kvalitet ISO 9001 och Miljö ISO 14001.

www.lugn-och-ro.se