Personaltäthet

Lugn&Ro Omsorg

När du väljer din äldreomsorg eller vård vill du känna dig trygg med personalen. Vårdens mål är att du ska mötas av samma läkare, samma sjuksköterska och samma hemtjänstpersonal så långt som det är möjligt. Ju mindre personal som är inblandad desto bättre lär dem känna dig, dina besvär och hur du vill ha det. Vården och omsorgen ska därför ha hög kontinuitet dvs så små avbrott som möjligt när det gäller kunskap om dig oavsett om du skrivs ut från sjukhus eller antal personal i hemtjänsten. Ju mindre personal du kommer i kontakt med desto högre kontinuitet. Så skapar man en tryggare och säkrare vård och omsorg.

Graf som visar hög personaltäthet hos Lugn&Ro

Hur mäter man kontinuitet i hemtjänsten?

Det vedertagna sättet att mäta kontinuitet i hemtjänsten är att under en bestämd period, 14 dagar, mäta hur många olika personer som gör insatser hos en brukare under mätperioden. Många beställare av omsorg kan mäta detta när de har tillgång till scheman eller digitala system som ser vilka som har besökt brukaren.

I en del avtal mellan kommun och utförare av hemtjänst kan krav på detta kvalitetsmått sättas t.ex att personalgruppen inte får vara fler än 10 vilket är ett högt värde och som inte borde vara svårt för någon omsorgsgivare att komma under.
Ändå vet vi att att många vårdgivare ligger högre än detta måttet. Varför är det så när måttet är så viktigt?

I figuren ovan, som vi har hämtat från Socialstyrelens nationella jämförelserapport, så är mittvärdet från kommunerna nästan 15 personer. Det ska jämföras med att Lugn&Ro har i snitt 3 personal under samma period och har haft det år efter år.

Lugn&Ro modellen i hemtjänsten

Vi har sedan vi startat arbetat framgångsrikt med en modell som innebär att du alltid har en kontaktperson och är bekant med personalen som kommer till dig. Tillsammans med personalen planerar du dina insatser. Vårt sätt att organisera hemtjänsten innebär att i snitt är det 2-4 personal som arbetar hos dig. Det är Lugn&Ro modellen.

Lugn&Ro arbetar i små och lyhörda team nära dig så du alltid kan känna dig trygg med den personal som arbetar i ditt hem. Oavsett vilket område du bor i kommer vi alltid att arbeta i små team där vi tillsammans gör ett upplägg så att du får en god omsorg. Även om du har många insatser per dag och alla dagar i veckan brukar vi nå en kontinuitet som nog är en av de bättre i Sverige. Det är vi stolta över.

Om du inte känner den personal som besöker dig eller att det är många olika personer som kommer till dig är det ett tecken på låg kontinuitet. Ring oss på 020-118 118 så ska vi försöka hjälpa dig.