Engagerad personal


Vår personal arbetar alltid i små grupper oavsett område i kommunen. Vårt arbete genomsyras av att du ska få en lugn och trygg  vardag. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen. För oss är det viktigt att våra medarbetare är engagerade i sitt arbete för att skapa en positiv atmosfär mellan dig och oss. Våra medarbetares utbildning vilar på en solid grund inom hälso- och sjukvården samt omsorg i hemmet. Likväl viktigt för dig är att de har arbetat under en längre tid praktiskt och engagerat med omvårdnad i hemmet. All personal oavsett utbilningsnivå står i ständig kontakt med en mentor och koordinator för att lösa praktiska problem som kan uppkomma

För din trygghet vet du alltid vem som kommer, har personal-bricka och vi har en säker nyckelhantering.

Vi tycker också att det är särskilt viktigt att det skapas ett förtroende mellan dig och din egen kontaktperson som arbetar med dig och hjälper dig i olika frågeställningar och behov.

Förutom svenska har även en del av vår personal finska som modersmål.

Samordnad vård och omsorg


Hos oss arbetar all personal samordnat och står i nära kontakt med varandra över olika vårdgränser. Hemsjukvården, hemrehabiliteringen och hemtjänsten koordineras via löpande teamkonferenser när behov uppstår. Teamet arbetar även på husläkarmottagningen för att få stöd av specialistläkarkompetens vid behov. Denna integrativa samverkan mellan hemtjänstpersonal, sjuksköterskor och läkare skapar en tryggare och tillgängligare vård.

Din kontaktperson


Din kontaktperson är den förste du och dina anhöriga får träffa. Ni stämmer först ett möte när det passar dig att träffas i ditt hem. Tillsammans hemma hos dig går ni igenom dina behov och hur du vill att din hemtjänst ska fungera och efter det så skriver ni en kort genomförandeplan. Planen beskriver hur biståndet ska genomföras och vilka som ska göra det på vilka tider.

Vår erfarenhet är att Kontaktpersonen och du med tiden blir väldigt goda vänner och till denne kan du alltid vända dig om något inte fungerar som du tycker att det ska. Kontaktpersonen är också oftast den som genomför många av dina insatser och bygger en bra relation med dina anhöriga.

Kontaktpersonen utser annan personal som kommer att stötta dig i hemmet. Beroende på hur många insatser du har per dag eller vecka kommer det att vara högst 1-3 personer som hjälper dig och alltid samma personer. Kontaktpersonen har lång erfarenhet av vård och omsorg i hemmet.

Omsorgspersonalen


Förutom kontaktpersonen och beroende på din situation kommer dina behov att stödjas av vårdbiträden, personliga assistenter eller undersköterskor. Oftast är det samma person som arbetar morgonpasset under veckan, någon annan på kvällen och ytterligare någon annan på helgen. Så under en 5-veckors period  kommer du högst att behöva lära känna kanske 4 personer som täcker upp alla dina behov. Har du ett fåtal insatser per vecka kanske det bara är en enda person som täcker alla dina insatser. Spring av obekant personal kommer du inte att uppleva. I hela vår verksamhet har vi i snitt 3 personal på en 14-dagars period (jfr nationella mått som ligger en bra bit över 10 personal).

Kontaktpersonen kommer att utse det personalteam eller den person som är lämpligast att ta hand om dig på bästa sätt.

Du kan alltid vara trygg med att all vår personal, oavsett vårdutbildning, har genomgått lämplighetstest inför sin anställning och att de har tystnadsplikt. Vi förstår hur känsligt det kan vara att någon utomstående arbetar i ditt hem och hur viktigt det är med empati och respekt för din integritet och detta gäller oavett om du bara har städinsatser en gång varannan vecka eller flera insatser dagligen.

Hemsjukvård


I Norrtälje har man delat upp hemsjukvården på ett effektivt sätt så att när en patient är i behov av kontinuerliga vårdinsatser i hemmet organsieras denna av kundvalet s.k basal hemsjukvård. Det innebär för dig som patient att du har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ansvarar över din sjukvård i hemmet och koordinerar kontakten med övrig sjukvård och inom hemtjänsten. För att kvalificera sig för hemsjukvård ska man inte på egen hand kunna ta sig till vårdcentralen och i nästa steg för att skrivas in i den basala hemsjukvården ska sjukvårdande insatser vara kontinuerliga med flera insatser per månad. Såromläggningar och läkemedelshantering är typiska insatser i den basala hemsjukvården.

Lugn&Ro har hemrehabilitering, basal hemsjukvård och hemsjukvård samt läkarinsatser då vi har integrerat dessa i samma organisation.
Vår hemtjänst är därför duktig på att samverka med övriga vårdgrannar såsom primärvården så att du ska få ett så gott omhändertagande som möjligt. Vi är bra på att identifera vårdbehov eller annan hjälp du kan behöva.

Vår koordinator och/eller din kontaktperson tar därför vid behov kontakt med t.ex din vårdcentral.

På vårdcentralen finns din sjuksköterska som har lång erfarenhet av att arbeta med äldre. Vid behov och med ditt samtycke kommer hon att titta över dina mediciner och löpande bevaka dina medicinska intressen så att dina relationer med sjukhuset eller vårdcentralen löper smidigt. Hon har kontakt med din husläkare för att tillse att ordinationerna är i överensstämmelse med ditt tillstånd eller förändringar. Vanliga insatser din sjuksköterska utför är medicingivnining, insulininjektion, provtagningar, omläggningar mm.

Hemrehabilitering


Om du skrivs ut t.ex från sjukhuset efter en fraktur kan till en början oftast dina behov av specifika hjälpmedel vara ganska omfattande och en arbetsterapeut bedömer vilka hjälpmedel som kan vara aktuella i ditt hem. De gör också en bedömning om hemmet behöver bostadsanpassas till din rådande situation. Tillsammans tas en plan fram för din rehabilitering. Olika exempel på rehabteamets insatser är riskbedömningar, individuella rehabplanering, hjäpmedelsförskrivning mm.

Hos Lugn&Ro är hemrehabiliteringen integrerad med hemsjukvården och hemtjänsten och samverkar med övriga vårdgrannar.

Du bestämmer vem som ska komma och utföra din hemtjänst. Ring oss på 020-118 118 om du behöver hjälp med ditt val.

Detta kan vi hjälpa dig med i hemtjänsten


Hemtjänsten har ett brett utbud av tjänster från alldagliga stödjande behov av serviceinsatser till mer personlig omvårdnad samt vissa delegerade medicinska insatser.

Hemtjänst
Serviceinsatser


Det finns en mängd av biståndsbedömda serviceinsatser vi kan stödja dig med i din vardag. Här presenteras ett urval av dessa insatser av servicekaraktär.


 • Städning,Tvätt, Strykning, Bädd
 • Avlösning för anhöriga
 • Inköp, Matlagning, Matlådor
 • Apoteksärenden
 • Ledsagning – viktiga ärenden
 • Aktiviteter
 • Kontaktperson
 • Trygghetslarm

Hemtjänst
Omsorgsinsatser


För ditt personliga behov omvårdnad utför personalen olika omsorgsinsatser. Här presenteras ett urval av typiska biståndsbedömda omsorgsinsatser


 • Personlig hygien
 • På- och avklädning
 • Komma i och ur säng
 • Hjälp med förflyttning
 • Annat stöd vid måltider
 • Tillsyn av olika slag
 • Promenader
 • Social samvaro

Hemtjänst
Delegerade


Hemtjänstpersonalen utför efter behov basala medicinska eller paramedicinska insatser delegerat av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.


 • Stödstrumpor
 • Medicingivning
 • Ögondroppar
 • Gångträning