Personcentrerad omsorg

Lugn&Ro Demens

Lugn&Ro Demens följer nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. 

Att arbeta personcentrerat inom vård och omsorg innebär att sätta personen och inte diagnosen i fokus. I praktiken innebär det att vård och omsorgs-miljön är personlig och att personalen har kunskap och förståelse för beetenden och psykiska symtom. Patientens berättelse om livsmönster, värderingar och önskeemål är viktiga referenser för omsorgen. Här ingår även dennes kulturella eller språkliga bakgrund. Livskvaliteten kan ökas i omsorgen med olika bemötandemetoder som t.ex med djur i vården, reminiscens, taktil stimulering med mera.

Vårt arbetssätt

Lugn&Ro Demens
Bemötande

Vi bemöter personen med demenssjukdom som en person med egen självkänsla och egna upplevelser och rättigheter, trots förändrade funktioner


Salutogent

Vi strävar efter att förstå vad som är bäst för personen med demens-sjukdom utifrån dennes perspektiv


Självbestämmande

Vi värnar personen med demenssjukdoms självbestämmande och möjlighet till medbestämmande


Samarbetspartner

Vi ser personen med demenssjukdom som en aktiv samarbetspartner


Planering

Vi deltar tillsammans med anhöriga i den kontinuerliga vård- och omsorgplaneringen, om personen med demenssjukdom så önskar


Inlevelse

Vi möter personen med demenssjukdom i dennes upplevelse av världen


Involvering

Vi strävar efter att involvera personen med demenssjukdoms sociala nätverk i vården och omsorgen


Kontinuitet

Vi försöker upprätta och bevara en relation till personen med demens-sjukdom.