Hemsjukvård

Lugn&Ro Demens

I vårt demensteam ingår hemsjukvården bestående av sjuksköterska, undersköterskor och vårdbiträden med en samlad uppgift att få vården i hemmet att fungerar för den demenssjuke. Hemsjukvården gör även riskbedömningar utifrån ett medicinsk perspektiv. Hemsjukvården hos den demenssjuke fungerar i övrigt på samma sätt som hemsjukvård hos den som inte har demenssjukdom men med stort fokus på att vården är personcentrerad så att vården kan tillgodoses. Det kan omfatta risker runt läkemedel eller tillgodgöra sig dessa eller att hantera och bevaka beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Sjuksköterskan i hemsjukvården tillsammans med dagpersonalen i demensteamet har således en mycket viktig uppgift att tillsammans arbeta personcentrerat för en god demensvård.